دسته: هوش مصنوعي

شبکه های عصبی بازگشتی

شبکه عصبی بازگشتی RNN یکی از انواع شبکه‌های عصبی مصنوعی است که برای پردازش داده‌های سری زمانی و داده‌هایی که وابستگی به داده‌های قبلی دارند، طراحی شده است. …ادامه مطلبشبکه های عصبی بازگشتی

شبکه عصبی کانولوشن در متلب

شبکه عصبی کانولوشن CNN، ورودی به شکل تصویر یاسیگنال صوتی برای پردازش به شبکه داده می‌شود. لایه‌های کانولوشنی، ویژگی‌های مختلف را بیرون می‌کشد.…ادامه مطلبشبکه عصبی کانولوشن در متلب

تحلیل مولفه اصلی در متلب

عمده کاربرد تحلیل مولفه اصلی PCA در حوزه‌ی علوم‌داده برای کاهشِ ابعاد بردار ویژگی است. در ادامه یک مثال PCA در متلب بررسی می شود.…ادامه مطلبتحلیل مولفه اصلی در متلب

شبکه عصبي شعاعي مبنا در متلب

RBNN با یک نگاشت غیر خطی سیگنال ورودی را به شکل دیگری تبديل مي کند که پس از اعمال آن به شبکه عصبی تفکيک خطی آنها را ممکن مي کند.…ادامه مطلبشبکه عصبي شعاعي مبنا در متلب