کانولوشن و کرولیشن سیگنال

signal processing

پردازش سیگنال

یکی از مهمترین ابزار های پردازش سیگنال مخصوصا در سیستم های خطی، کانولوشن و کرولیشن می باشد که در این پست قصد داریم تا به بررسی و معرفی آنها بپردازیم.

کانولوشن
کرولیشن
خودهمبستگی

کانولوشن

از جمله عملگر های پایه برای اثر گذاری دو سیگنال بر روی همدیگر کانولوشن در حوزه زمان می باشد. همچنین در سیستم های LTI با کانولوشن ورودی و پاسخ ضربه می توان خروجی سیستم را مشخص نمود.
از آنجا که سیگنال ها بصورت پیوسته و گسسته می باشد بنابراین دو رابطه مجزا برای محاسبه کانولوشن خواهيم داشت.

convolution
کانولوشن پیوسته
% programmer = Mina Naseri Nasab
clc , clear all , close all
n = 80;
t =linspace(-4,4,80);
x = zeros(1,n); x(n/2-20:n/2+20)=1;
h = zeros(1,n);; h(n/2-10:n/2+10)=2;
y  = conv (x,h); % convolution
n =length (y);
t2 =linspace(-8,8,n);
figure ;
subplot 311 ; plot(t,x), title ('x[n]')
subplot 312 ; plot(t,h), title ('h[n]')
subplot 313 ; plot(t2,y), title ('y[n]')

نتايج حاصل از کانو دو سيگنال مربعي با طول غير مساوي به صورت ذوزنقه خواهد بود.

conv_continus
کانولوشن موج مربعي

رابطه کانولوشن گسسته بصورت زیر می باشد.

convolution discrete
کانولوشن گسسته

همانطور که می دانید کانولوشن دو سیگنال در حوزه زمان معادل ضرب آنها در حوزه فرکانس می باشد.
( ضرب دو سيگنال در حوزه زمان (در عملیات پنجره گذاری) معادل کانولوشن آنها در حوزه فرکانسي مي باشد)

% programmer = Mina Naseri Nasab
clc , clear all , close all
x  = [0 0  1 1  1 1 1 0 0]; % x(n)
h  = [0 0  2 2 2 0 0]; % h(n)
y  = conv (x,h); % convolution
n1 = fix(length (h)/2) ;
n2 = fix(length (x)/2);
figure ;
subplot 311 ; stem(-n2:n2,x), title ('x[n]')
subplot 312 ; stem(-n1:n1,h), title ('h[n]')
subplot 313 ; stem(-n2-n1:n2+n1,y), title ('y[n]')

نتايج برای دو موج مربعي گسسته نيز در شکل زير نشان داده شده است.

conv_discrit
کانولوشن مربعي گسسته

کرولیشن

از کروليشن براي محاسبه ميزان شباهت دو سيگنال استفاده مي کنند. رابطه کروليشن شباهت زيادي با کانولوشن دارد با اين تفاوت که ديگر تابع دوم قرينه نمي شود. در واقع سيگنال با شيفت يافته سيگنال ديگر ضرب مي شود. در حالي در کانولوشن سيگنال با شيفت يافته قرينه سيگنال دوم ضرب مي شد.

correlation
کروليشن پيوسته

مزيت کروليشن نسبت به کانولوشن در اين است که ميزا افست سيگنال يا هما مقدار dc در نتيجه آن بي اثر است. يکي از کاربرد هاي کروليشن در مخابرات محاسبه تااخير کانال مي باشد به اين صورت که کروليشن سيگنال دريافتي با مقدار سيگنال پايه را محاسبه مي کنند و در هر زماني که نتيجه حاصل بيشينه شود مقدار تاخير کانال را نشان مي دهد.

خودهمبستگي

مفهوم ديگري که از کروليشن مورد انتظار است مفهوم خود همبستگي يا اتوکروليشن مي باشد. که در آن هبستگي سيگنال با شيفت يافته خودش محاسبه مي شود.

autocorrelation
خود همبستگي


با اين رابطه مي توان وابستگي زماي يک سيگنال (ايستا و غير ايستايي) سيگنال ها را مورد بررسي قرار داد.

% programmer: Mina Naseri Nasab
clc , clear all , close all
x = [ 0 0 0 2 4 6 4 2 0 0 0]; 
h = [ 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0];   
y = xcorr2 (x,h);
y2 = xcorr2 (x);
n1 = fix(length (h)/2) ;
n2 = fix(length (x)/2);
figure ;
subplot 221 ; stem(-n2:n2,x), title ('x[n]')
subplot 222 ; stem(-n1:n1,h), title ('h[n]')
subplot 223 ; stem(-n2-n1:n2+n1,y ), title ('correlation x[n], y[n]')
subplot 224 ; stem(-2*n2:2*n2,y2), title ('auto correlation x[n] ')

همانطور که در شکل ديده مي شود اتوکروليشن در زمان صفر بيشترين مقدار را داريد. در واقع زماني سيگنال به خودش بيشترين شباهت را دارد که شيفتي را تجربه نکرده باشد.

corr&autocorr
کروليشن و آتوکروليشن

در آموزش هاي بعدي به معرفي ساير عملگر هاي بر روي سيگنال ها مي پردازيم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *