توزيع هاي کاربردي در مخابرات

telecomunication

توزيع هاي آماري

براي مدل سازي رياضي مباحث مخابراتي مانند کانال، کدينگ، مدولاسيون، داده هاي دريافتي، نويز شبکه و ... با متغيير ها و نتايج غير قطعي درگير مي باشيم. در نتيجه دانشجويان مخابرات در درس فرآيند هاي تصادفي مباحث مربوط به توزيع احتمالي متنوعي را آموزش مي بينند.

در اين آموزش با مرور اجمالي به مباحث تئوري سعي شده تا شبيه سازي انواع مختلف توزيع ها نشان داده شود. هر توزيع آماري پارامتر هاي مخصوص خود را دارد و نرم افزار متلب مي توان آنها را مقدار دهي و تنظيم نمود.

توزيع نرمال

توزيع گوسي يا همان توزيع نرمال يکي از پرکاربردترين توزيع هاي مخابراتي مي باشد چرا که براي مدل سازي اکثر فرايند هاي تصادفي بکار مي رود. يکي از پر کاربردترين آنها نويز گوسي مي باشد که در اکثر مدل سازي هاي کانال هاي مخابراتي بکار مي رود.

در کل مجموعه اي از نمونه ها تصادفی با مقدار متوسط و واريانس محدود به توزيع نرمال ميل مي کند. شکل pdf (توزيع احتمال) اين حالت به صورت زنگوله ي متقارن مي باشد.

f(x;\mu ,\sigma ^{2})={\frac {1}{\sigma {\sqrt {2\pi }}}}e^{-{\frac {1}{2}}\left({\frac {x-\mu }{\sigma }}\right)^{2}}.
تابع توزيع احتمال

تابع توزيع تجمعي از رابطه زير محاسبه مي شود

{\displaystyle \Phi (x)={\frac {1}{\sqrt {2\pi }}}\int _{-\infty }^{x}e^{-t^{2}/2}\,dt}
تايع توزيع تجمعي

از مولفه هاي اصلي اين نويز ميزان متوسط و واريانس آن مي باشد اثر واريانس و متوسط بر روي داده ها به صورت زير نمايش داده شده است.

clc;clear all;close all
% input x
x = -3:0.01:3;
% Normal probability density function
i = 1;
for mu= 0%-1:1
  for sigma=1:0.5:2
    pd = makedist('Normal',mu,sigma);
    PDF = pdf(pd,x);
    CDF = cdf (pd,x);
    plot (x,PDF,'LineWidth',2);hold on 
    z(i)= max(PDF); 
    i = i +1;
  end
end

برنامه براي دو حالت اجرا شده است تا اثر واريانس و ميانگين مقايسه شود.

حالت اول تغييرات ميانگين : باعث شيفت داده ها و مقدار ماکزيمم تابع چگالي احتمال بر روي مقدار ميانگين واقع مي شود.

probability density functions
اثر تغييرات متوسط بر روي سيگنال

حالت دوم تغييرات واريانس: باعث شيفت پخش شدگي نمودار حول ميانگين مي شود .

probability density functions
اثر واريانس بر روي توزيع احتمال گوسي

نتايج تابع توزيع تجمعي در تمامي توزيع ها به صورت صعودي زيز مي باشد:

cumulative distribution function
تابع توزيع تجمعي

توزيع رايلي

يکي از توزيع هاي بسيار پر کاربردي در مدل سازي کانال هاي مخابرات سيار توزيع رايلي مي باشد. اين توزيع حالت خاصي از توزيع هاي ويبل weibull مي باشد. رابطه اين توزيع به صورت زير مي باشد :

f(x;\sigma )={\frac {x}{\sigma ^{2}}}e^{-x^{2}/(2\sigma ^{2})},\quad x\geq 0,
توزيع رايلي

پارامتر عمده توزيع رايلي سيگما مي باشد که با افزايش آن منجر به کشيدگي توزيع رايلي مي شود. اين توزيع فقط براي مقادير مثبت جواب دارد.

تفاوت دو توزیع
توزیع های کانال با دید مستقیم و بدون LOS

کاربرد این توزیع در محاسبات، پوش سیگنال در یافتی در کانال مخابراتی در حالتی که دید مستقیم بین گیرنده و فرستنده وجود ندارد می باشد.

x = 0:0.01:6;
for sigma = 1:0.5: 2
  pd = makedist('Rayleigh',sigma );
  PDF = pdf(pd,x);    
  plot (x,PDF,'LineWidth',2);hold on
  z(i)= max(PDF);
  i = i +1;
end

نتايج توزيع احتمال رايلي به صورت زير مي باشد:

www.lobeMATLAB.ir
توزيع احتمال رايلي

توزيع رايسين

از توزيع رايسين نيز براي مدل سازي کانال هاي مخابراتي سيار استفاده مي شود. تفاوت آن با توزيع رايلي در وجود line of sight بین گیرنده و فرستنده مي باشد. بنابراین پوش سیگنال دریافتی از این توزیع پیروی می کند.

سیگنال دریافتی باوجود LOS
سیگنال دریافتی باوجود LOS

رابطه اين توزيع به صورت زير مي باشد:

f(x\mid \nu ,\sigma )={\frac {x}{\sigma ^{2}}}\exp \left({\frac {-(x^{2}+\nu ^{2})}{2\sigma ^{2}}}\right)I_{0}\left({\frac {x\nu }{\sigma ^{2}}}\right),
توزيع رايسين

براي توزيع رايسين نيز تنها مقادير مثبت پشتيباني مي شود. همانطور که مشاهده مي شود اگر در رابطه بالا به جاي v مقدار صفر بذاريم رابطه رايلي را خواهيم داشت.

x = 0:0.01:6;
for v = 0:2
  for sigma= 1%1:0.5: 2
    pd = makedist('Rician',v, sigma );
    PDF = pdf(pd,x);
    plot (x,PDF,'LineWidth',2);hold on
    z(i)= max(PDF);
    i = i +1;
  end
end

شکل زير ناشي از تغييرات v براي مقدار سيگماي يک مي باشد .

تابع توزيع احتمال رايسين

ساير تابع توزيع احتمال را نيز مي توان با دستور مشابه مشاهده کرد جدول زير امکانات نرم افزار متلب در شبيه سازي توزيع احتمال را نشان مي دهد.

Distribution NameDescriptionDistribution Object
'Beta'Beta distributionBetaDistribution
'Binomial'Binomial distributionBinomialDistribution
'BirnbaumSaunders'Birnbaum-Saunders distributionBirnbaumSaundersDistribution
'Burr'Burr distributionBurrDistribution
'Exponential'Exponential distributionExponentialDistribution
'ExtremeValue'Extreme Value distributionExtremeValueDistribution
'Gamma'Gamma distributionGammaDistribution
'GeneralizedExtremeValue'Generalized Extreme Value distributionGeneralizedExtremeValueDistribution
'GeneralizedPareto'Generalized Pareto distributionGeneralizedParetoDistribution
'HalfNormal'Half-normal distributionHalfNormalDistribution
'InverseGaussian'Inverse Gaussian distributionInverseGaussianDistribution
'Kernel'Kernel distributionKernelDistribution
'Logistic'Logistic distributionLogisticDistribution
'Loglogistic'Loglogistic distributionLoglogisticDistribution
'Lognormal'Lognormal distributionLognormalDistribution
'Nakagami'Nakagami distributionNakagamiDistribution
'NegativeBinomial'Negative Binomial distributionNegativeBinomialDistribution
'Normal'Normal distributionNormalDistribution
'Poisson'Poisson distributionPoissonDistribution
'Rayleigh'Rayleigh distributionRayleighDistribution
'Rician'Rician distributionRicianDistribution
'Stable'Stable distributionStableDistribution
'tLocationScale't Location-Scale distributiontLocationScaleDistribution
'Weibull'Weibull distributionWeibullDistribution

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *