برچسب: مخابرات

توزيع هاي کاربردي در مخابرات

توزيع هاي آماري براي مدل سازي رياضي مباحث مخابراتي مانند کانال، کدينگ، مدولاسيون، داده هاي دريافتي، نويز شبکه و … با متغيير ها و نتايج غير قطعي درگير مي باشيم.…ادامه مطلبتوزيع هاي کاربردي در مخابرات

مفهوم نرخ نمونه برداري

نرخ نمونه برداري ماهيت صدا و صوت از مجموعه ارتعاشات منظم  در بازه زمان سرچشمه مي گيرد. مفهوم فرکانس در اين حات تعداد این ارتعاشات در یک ثانیه می باشد.…ادامه مطلبمفهوم نرخ نمونه برداري