دسته: شبکه عصبی

شبکه های عصبی بازگشتی

شبکه عصبی بازگشتی RNN یکی از انواع شبکه‌های عصبی مصنوعی است که برای پردازش داده‌های سری زمانی و داده‌هایی که وابستگی به داده‌های قبلی دارند، طراحی شده است. …ادامه مطلبشبکه های عصبی بازگشتی

شبکه عصبی کانولوشن در متلب

شبکه عصبی کانولوشن CNN، ورودی به شکل تصویر یاسیگنال صوتی برای پردازش به شبکه داده می‌شود. لایه‌های کانولوشنی، ویژگی‌های مختلف را بیرون می‌کشد.…ادامه مطلبشبکه عصبی کانولوشن در متلب

شبکه عصبي شعاعي مبنا در متلب

RBNN با یک نگاشت غیر خطی سیگنال ورودی را به شکل دیگری تبديل مي کند که پس از اعمال آن به شبکه عصبی تفکيک خطی آنها را ممکن مي کند.…ادامه مطلبشبکه عصبي شعاعي مبنا در متلب

شبکه پرسپترون در متلب

شبکه عصبی پرسپترون یک الگوریتم یادگیری ماشینی با ناظر بوده که به عنوان یکی از اولین الگوریتم‌های یادگیری ماشینی مورد استفاده قرار گرفت.…ادامه مطلبشبکه پرسپترون در متلب

شبکه های خود سازمان

شبکه‌های خودسازمانده کوهونن تنها پارامتر معلوم آن نرون‌های ورودی است در حالی که وزن‌ها و نرون‌های خروجی پارامترهای مجهول مساله می باشد.…ادامه مطلبشبکه های خود سازمان

توابع انتقال (فعال سازها)

در لایه انتهایی هر نرون توابعی وجود دارند که کار نگاشت اطلاعات خروجی نرون، بر روی مقادیر قابل قبول به جهت نمایش خروجی بر عهده دارند.…ادامه مطلبتوابع انتقال (فعال سازها)