Image processing

مورفولوژی یا ریخت شناسی

عملگرهای مورفولوژی تصویر، برای دستکاری شکل اشیاء مانند پر کردن، ضخیم کردن و باریک کردن و ... به کار می رود. عملگر های مورفولوژی از سه مفهوم کلی زیر برای تعریف توابع پایه اش استفاده می کند.

این سه مفهوم پایه از پوشش تصویر و استراکچر فیلتر مورفولوژی بدست می آید.

مفاهیم پایه

morphology basic concept
مفاهیم پایه مورفولوژی
  • Hit: اگر استراکچر و تصویر تنها در یک پیکسل مشترک باشند.
  • Fill: اگر استراکچر و تصویر کاملا همپوشانی داشته باشند.
  • Miss: اگر استراکچر و تصویر هیچ پیکسل مشترکی نداشته باشند.

برای درک بهتر ریخت شناسی باید با عملگر های پایه آن اشنا باشیم که از جمله آنها می توان به موراد زیر اشاره کرد.

عملگر گسترش (Dilation)

اگر A  و B  مجموعه هایی در Z2 باشند، گسترش A و B به صورت زیر تعریف می­گردد:

Dilation formula
عملگر گسترش

گسترش اشیاء، یک تصویر باینری را بزرگ یا ضخیم تر می­کند که روش و اندازه­ی این ضخیم تر شدن با شکل جزء ساختاری مورد استفاده کنترل می­شود.
کاربردهای عملگر گسترش عبارتند از:

  1. پر کردن فاصله ها
  2. ضخیم کردن و بزرگ کردن تصویر
  3. برجسته کردن جزئیات تصویر

عملگر فرسایش (Erosion)

مفهوم پایه فرسایش به صورت زیر تعریف می شود:

Erosion formula
عملگر فرسایش

کاربردهای عملگر فرسایش عبارتند از:

1ـ حذف جزئیات تصویر
2ـ فیلترینگ (حذف اشیاء کوچکتر از جزء ساختاری)
3ـ باریک کردن و کوچک کردن تصاویر

عملگر باز کردن (opening)

در این عملگر اول فرسای و سپس گسترش به تصویر اعمال می شود:

opening image
باز کردن تصویر

کاربردهای عملگر باز کردن عبارتند از:

1ـ هموارتر کردن یک شی­ء
2ـ حذف مسیرها و برآمدگی های باریک
3ـ حذف جزئیات ریز و باریک و گوشه های تصویر.

عملگر بستن (closing)

در این حالت اول برعکس حالت بازکردن اول عملگر گسترش انجام شده و سپس عملگر فرسایش اعمال می شود.

closing image
عملگر بستن

کاربردهای عملگر بستن عبارتند از:

1ـ هموارتر کردن بخش هایی از منحنی
2ـ اتصال شکستگی های باریک
3ـ پر کردن شکاف های کوچک

عملگر های مورفولوژی در متلب

برای درک بصری مفاهیم گفته شده مثالی را در اینجا اورده ایم که با نگاه کردن بر روی نتایج آن می توان کاربرد های ذکر شده را تحلیل کرد.

org_BW = imread('circles.png');
org_BW = imcomplement (org_BW);
se = strel('disk',5);
figure ; imshow (org_BW),title ('org picture')
BW1 = imerode(org_BW,se);
BW2 = imdilate(org_BW,se);
BW3 = imopen(org_BW,se);
BW4 = imclose(org_BW,se);
figure 
subplot 221 ; imshow (BW1),title ('imerode')
subplot 222 ; imshow (BW2),title ('imdilate')
subplot 223 ; imshow (BW3),title ('imopen')
subplot 224 ; imshow (BW4),title ('imclose')

نتایج حاصل از عملگر ها در شکل زیر نشان داده شده است.

عملگر های مورفولوژی به این 4 عملگر پایه خلاصه نمی شود و گستره وسیعی را شامل می شود که می توان به دستورات زیر اشاره کرد.

imtophat
imhitmiss
imskel
imperim
imbothat

اکثر این عملگر ها در تابع bwmorph موجود می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *