برچسب: پردازش سيگنال

مفهوم نرخ نمونه برداري

نرخ نمونه برداري ماهيت صدا و صوت از مجموعه ارتعاشات منظم  در بازه زمان سرچشمه مي گيرد. مفهوم فرکانس در اين حات تعداد این ارتعاشات در یک ثانیه می باشد.…ادامه مطلبمفهوم نرخ نمونه برداري