مجموعه آموزشی لُب متلَب

در نظر دارد با توجه به اهمیت نرم افزار متلب در حوزه های مختلفی چون
. مهندسی برق
. قدرت
. مخابرات
. الکترونیک
. کنترل
. مهندسی پزشکی
. هوش مصنوعی
و سایر علوم مهندسی مجموعه کاملی از کد های پژوهش های مختلف را در اختیار دانش پژوهان قرار دهد.