برچسب: sofm

شبکه های خود سازمان

شبکه‌های خودسازمانده کوهونن تنها پارامتر معلوم آن نرون‌های ورودی است در حالی که وزن‌ها و نرون‌های خروجی پارامترهای مجهول مساله می باشد.…ادامه مطلبشبکه های خود سازمان