برچسب: کاهش فضای ویژگی

تحلیل مولفه اصلی در متلب

عمده کاربرد تحلیل مولفه اصلی PCA در حوزه‌ی علوم‌داده برای کاهشِ ابعاد بردار ویژگی است. در ادامه یک مثال PCA در متلب بررسی می شود.…ادامه مطلبتحلیل مولفه اصلی در متلب