برچسب: RBF در متلب

شبکه عصبي شعاعي مبنا در متلب

RBNN با یک نگاشت غیر خطی سیگنال ورودی را به شکل دیگری تبديل مي کند که پس از اعمال آن به شبکه عصبی تفکيک خطی آنها را ممکن مي کند.…ادامه مطلبشبکه عصبي شعاعي مبنا در متلب