برچسب: شبکه عصبی

شبکه های عصبی بازگشتی

شبکه عصبی بازگشتی RNN یکی از انواع شبکه‌های عصبی مصنوعی است که برای پردازش داده‌های سری زمانی و داده‌هایی که وابستگی به داده‌های قبلی دارند، طراحی شده است. …ادامه مطلبشبکه های عصبی بازگشتی

شبکه عصبی کانولوشن در متلب

شبکه عصبی کانولوشن CNN، ورودی به شکل تصویر یاسیگنال صوتی برای پردازش به شبکه داده می‌شود. لایه‌های کانولوشنی، ویژگی‌های مختلف را بیرون می‌کشد.…ادامه مطلبشبکه عصبی کانولوشن در متلب

شبکه های خود سازمان

شبکه‌های خودسازمانده کوهونن تنها پارامتر معلوم آن نرون‌های ورودی است در حالی که وزن‌ها و نرون‌های خروجی پارامترهای مجهول مساله می باشد.…ادامه مطلبشبکه های خود سازمان

توابع انتقال (فعال سازها)

در لایه انتهایی هر نرون توابعی وجود دارند که کار نگاشت اطلاعات خروجی نرون، بر روی مقادیر قابل قبول به جهت نمایش خروجی بر عهده دارند.…ادامه مطلبتوابع انتقال (فعال سازها)