برچسب: شبکه شعاع مبنا

شبکه عصبي شعاعي مبنا در متلب

RBNN با یک نگاشت غیر خطی سیگنال ورودی را به شکل دیگری تبديل مي کند که پس از اعمال آن به شبکه عصبی تفکيک خطی آنها را ممکن مي کند.…ادامه مطلبشبکه عصبي شعاعي مبنا در متلب