برچسب: سری فوریه

سري فوريه توابع متناوب

سري فوريه توابع پریودیک را می توان با کمک جمع توابع سینوسی و کسینوسی با فرکانس های مختلف با استفاده از فرمول زير بازنویسی کرد. براي محاسبه ضرايب سري فوريه…ادامه مطلبسري فوريه توابع متناوب