سري فوريه توابع متناوب

signal processing

سري فوريه

توابع پریودیک را می توان با کمک جمع توابع سینوسی و کسینوسی با فرکانس های مختلف با استفاده از فرمول زير بازنویسی کرد.

fourier_series
فرمول سري فوريه

براي محاسبه ضرايب سري فوريه که نماد مولفه هاي فرکانسي تحليل فوريه مي باشد از روابط زير استفاده مي کنيم (سيگنال پيوسته).

مقدار dc سيگنال
ضرايب کسينوسي
ضرايب سينوسي

با استفاده از ضرایب سری فوریه یک تابع متناوب، می توانیم آن تابع را بر حسب مجموعه ای از توابع پایه تقریب بزنیم. باید توجه داشت که برای به دست آوردن ضرایب سری فوریه، تابع  مربوطه حتما باید در بازه دوره تناوب خود، انتگرال پذیر باشد.

با یاد آوری های ذکر شده به بررسی سری فوریه در متلب می پردازیم. از رابطه ذکر شده برای برنامه نویسی استفاده می شود.

T = 5*pi;
y =@(x)sin(x)+2*cos(5*x) %exp(x)
a0 = (1/T)*integral(y,-T,T)

for N = 5 
  
  j= 1;
   
  for x1 = -2*pi:0.1:2*pi;
    Y = 0;
    for n=1:N
      y1 =@(x) (sin(x)+2*cos(5*x)).*cos(n*x);
      an(n) = (1/T)*integral(y1,-T,T);
      y2 =@(x) (sin(x)+2*cos(5*x)).*sin(n*x);
      bn(n) = (1/T)*integral(y2,-T,T);
      Y = Y + an(n).*cos(n*x1)+ bn(n).*sin(n*x1);
    end
    final(j)= Y + a0/2;
    j= j+1;
  end
  plot(final,'LineWidth',4);
  grid on;hold on;
  
end
x1 = -2*pi:0.1:2*pi;
y = sin(x1)+ 2*cos(5*x1); 
plot(y,'k');

شکل زير نشان دهنده تقريب با سري فوريه و خود سيگنال اصلي مي باشد همانطور که واضح است اين کار با دقت انجام شده است.

fourier serier
سري فوريه و سيگنال

ضرايب سري فوريه يه صورت زير نشان داده شده است.

fourier coeff
ضرايب سري فوريه

همانطور در که شکل ديديم ضرايب اول سينوسي معادل جمله اول sin(x) مي باشد و عبارت 5 ام ضرايب کسينوسي نيز نشان دهنده جمله دوم تايع يعني 5cos(x) مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *