هوش مصنوعی

امروزه روز نیاز به هوش مصنوعی در تمامی صنایع مشهود می باشد.

هوش مصنوعی حوزه مختلفی را شامی می شود که می توان به تصویر زیر اشاره کرد

مباحث مختلف هوش مصنوعی مانند یادگیری ماشین و عمیق همچنین شبکه عصبی و عصبی عمیق نقطه قوت این سایت یم باشد که سعی شده تمامی مسایل پوشش داده شود.